این سایت متعلق به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران است.