در این سایت زندگی نامه و شرح عملکرد رئیس جمهور ایران وجود دارد.