> موسسه ستاره شناسی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.stsci.edu
عنوان انگليسى Space Telescope Science Institute (STScI)
عنوان فارسى موسسه ستاره شناسی
توضيحات این مرکز ستاره شناسی با مراکز مهم ستاره شناسی دنیا همکاری می کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader