جستجو و تحقیق پیرامون شبکه زندگی دریایی اروپا از اهداف اصلی این کلوپ است.