این سایت متعلق به مرکز هواشناسی فرانسه است. در این سایت می توانید از طریق جستجو از وضعیت آب و هوای محل زندگی خود مطلع شوید.