آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tct.ir/
معرفی شرکت
نمودار سازمانی
راهنمای مشترکین
آدرس مراکز مخابراتی
اداره کل نگهداری و پشتیبانی فنی دیتا
اداره واگذاری مدارات
اداره کل مخابرات شهرستانهای استان تهران
دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۱۱۸ کل کشور
ریز مکالمات
پرداخت اینترنتی قبوض
عنوان انگليسى tehran telecom
عنوان فارسى شرکت مخابرات استان تهران
توضيحات شركت سهامی مخابرات استان تهران همانند سایر شركتهای مخابراتی استانها درراستای سیاست تمركززدایی وبراساس قانون اصلاح مادة 7 قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب 6/2/73 مجلس شورای اسلامی ومطابق با اساسنامة مصوب 1/11/74 كمیسیون مربوطه درمجلس كه درتاریخ 11/11/74 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد به مدت نامحدود تأسیس گردید وآغازبه كار نمود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader