آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.118.com
عنوان انگليسى 118
عنوان فارسى مرکز تلفن ۱۱۸
توضيحات خدمات این مرکز شامل ارائه دادن لیست مکانهای دولتی، لیست شرکتها و مناطق مسکونی و تجاری است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader