آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ymca.ie/
عنوان انگليسى ymca
عنوان فارسى حمایت از کودکان بی سرپرست
توضيحات به ما کمک کنید تا برای جوانان بی سرپرست آینده ای بسازیم. این شعار مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader