این سایت مربوط به یک مجله پزشکی در کشور انگلستان است.