این انجمن خیریه در سال ۱۸۴۰ تاسیس شده است. هدف این انجمن جلوگیری از ظلم و ستم به حیوانات است.