آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.apap.org.uk
عنوان انگليسى Association of Professional Ambulance Personnel
عنوان فارسى انجمن کارکنان آمبولانس
توضيحات این انجمن در سال ۱۹۸۱ با یک گروه از کارکنان سرویسهای امداد رسانی کشورهای غرب تاسیس شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader