ما یک مرکز خیریه هستیم که در سال ۱۹۹۲ شروع به کار کردیم. در این مرکز سرویس روزانه و کمک رسانی، مشورت و حمایت برای افرادی که مشکل مصرف دارو یا الکل دارند ارائه می شود.