> عملکرد سیگار و سلامتی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ash.ie
عنوان انگليسى Action on Smoking and Health
عنوان فارسى عملکرد سیگار و سلامتی
توضيحات این سایت پیرامون عملکرد بین سیگار و ارتباط آن با سلامتی انسان صحبت می کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader