یک منبع گاز با تعداد زیادی عملکرد. هدف اصلی مرکز ما بازاریابی و توزیع و تبدیل نفت خام و گاز و چرخه محصولات آنهاست.