این پایگاه فعالیت خود را از سال ۱۹۷۶ آغاز کرده است. این شرکت مسئولیت انتقال، توزیع و تامین کردن گاز ملی ایرلند است.