این سایت مربوط به یک مجله سینمایی است. در این سایت می توانید به مطالعه مطالب مربوط به سینما و یا هنرپیشه های دنیا بپردازید.