گالری Hyde یکی از برجسته ترین گالری های هنر معاصر است.