این سایت منبع اطلاعاتی مناسبی در زمینه‌ی علوم اجتماعی ، بازرگانی و قانون می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی: تجارت ،مدیریت ، اقتصاد ، سرمایه‌گذاری ، محیط زیست ، انسان‌شناسی ، جغرافیا ، حقوق ، فلسفه ،سیاست ، روان‌شناسی ، علوم اجتماعی ، رفاه اجتماعی ، جامعه‌شناسی ، آمار و زنان به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند از برنامه‌های آموزشی این مرکز استفاده کنند. این مرکز اقدام به برگزاری گردهمایی‌ها و کنفرانس‌هایی می‌کند ، برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر می‌توانید به این سایت مراجعه کنید.