این مرکز یکی از مراکز حمایت از کودکان در فرانسه است.