گروه بهمن درماههای پایانی سال 1331 هجری شمسی تحت عنوان شرکت سهامی ایران خلیج کو با سرمایه اولیه 600 هزار ریال به منظور انجام عملیات مربوط به نمایندگی وامور حمل ونقل از جمله حمل ونقل دریایی وحق العمل کاری نمایندگیهای جاری تاسیس وتحت شماره 3939 دراداره ثبت شرکتهای به ثبت رسید. از سال 1350 فعالیت شرکت از مونتاژ وانت سه چرخ مزدا با ظرفیت 200 کیلوگرم آغاز وسپس موضوع فعالیت شرکت به ساخت و مونتاژ انواع وانتهای مزدا شامل مدلهای 1000 با ظرفیت 500 کیلوگرم ومدل 1600 با ظرفیت یک تن تغییر یافت .