> معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ipis.ir
معرفی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
معرفی مرکز اسناد و خدمات پژوهشی
کتابخانه تخصصی سیاست خارجی
دانشکده روابط بین الملل
مرکز چاپ و انتشارات
سازمان ایرانی مجامع بین المللی
مرکز هماهنگی انجمنهای دوستی
اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی
مراکز مطالعاتی
تماس با معاونت
عنوان انگليسى deputy of research and education ministry of iran
عنوان فارسى معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه
توضيحات دفترمطالعات سیاسی و بین المللی به منظور بهره گیری از اندیشه های مختلف و خردمندانه نمودن امر سیاستگذاری در فعالیت های خود ،‌از شوراهای متعددی برخوردار است، که در راس آن شورای پژوهشی متشکل از معاون آموزش و پژوهش، مدیرکل،‌معاونین، روسای کلیه مراکز و برخی از اساتید محترم دانشگاهها قرار دارد.فعالیت های دفترمطالعات به طور خلاصه شامل : انتشار مجلات تخصصی و کتب، برگزاری همایش ها ، میزگردها و سخنرانی های علمی -کاربردی، تهیه گزارشها و مقالات و انجام همکاری های علمی و طرح های تحقیقاتی با مؤسسات پژوهشی داخلی و بین المللی و دانشگاهها می‌باشد
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader