این سایت به معرفی ستاد مبارزه با مواد مخدر می پردازد و دارای بخشهای مختلفی چون کتابخانه الکترونیکی دایره المعارف اعتیاد امار اعتیادو... می باشد.