در سال 1348 انجمــن با همـت و فعالیت سه شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی تأسیس گردید. در آن زمان شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی انگشتشمار بودند و حمل و نقل برون مرزی کالا عمدتاً توسط فورواردرهای خارجی که نمایندگان یا دفاتری در ایران داشتند انجام میشد.