آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranfair.com/farsi/default.htm
نمايشگاه ها
قوانين و مقررات
سالنهاى نمايشگاه
معرفى شرکت نمايشگاههاى بين المللى
عنوان انگليسى iranfair
عنوان فارسى شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران
توضيحات این سایت به معرفی نمایشگاههای داخلی تهران و شهرستانها و نمایشگاههای خارجی می پردازد و قوانین و مقررات انها را بیان می کند .در این سایت پیوندهایی در زمینه ها ی مختلف وجوددارد.که می توانید به انها دست یابید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader