این سایت به زبان فارسی مشغول به فعالیت است و دارای بخش های ‌آشنایی با شورا خبروگزارش ‌مناسبت‌ها و رویدادها آرشیو عکس <br /> سرودهای انقلابی و.... می باشد.