مرکز اطلاعات و آمار زنان بعنوان مؤسسه‏ای وابسته به شورای فرهنگی اجتماعی زنان وظیفه دارد آمار و اطلاعات و نتایج تحقیقات مربوط به زنان را جمع‏آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی نموده و نتایج را به عنوان پشتوانه تصمیم گیری‏های ذیربط در سطح ملی ارائه نماید