از ویژگی‌های این پایگاه امکان آشنایی با کلیه دانشکده ها و موزه های هنر اسلامی سراسر دنیا ، سلسله ها و دوره های اسلامی است . همچنین از طریق این پایگاه می‌توان کارت تبریک های زیبایی در موضوعات مختلف ارسال کرد