این سایت متعلق به مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران است که وابسته به وزارت علوم و تحقیقات فناوری است و به معرفی این سازمان می پردازد. دارای قسمتهایی چون کتابخانه پایگاههای اطلاعاتی فصلنامه اطلاع رسانی و مجله الکترونیکی می باشد.