سازمان نقشه‌برداری کشور با سابقه بیش از50 سال تولید نقشه به عنوان یکی از سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اهداف برنامه‌ریزی، هدایت،استاندارد کردن، نظارت و یکنواختی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی مبنایی، پوششی و موردی انجام وظیفه می‌نماید. این اطلاعات با بهره‌گیری از توانمندی‌های کشور تهیه و بهنگام می‌گردند.