در این سایت ضمن آشنایی با کار کلی وزارتخانه <br /> می توانید از اخبار و رویدادها نیز مطلع گردید.