این سایت به معرفی شرکت پست می پردازد و دارای قسمتهای مختلفی چون تمبر شناسی فرهنگ اصطلاحات پستی خدمات به مشترکین و.. می باشد.و همچنین می توانید از بازار الکترونیکی این شرکت استفاده کنید.