این تارنمای رسمی وزارت امور خارجه ایالات متحده است که مسئولیت اجرای سیاست خارجی ایالات متحده را بعهده دارد. تارنمای وزارت امور خارجه شامل گزارشها و اطلاعات درباره وزیر امور خارجه و سیاستهای ایالات متحده می باشد.