در این سایت میتوانید به سایتهای دانشگاههای کشور چک دست یابید.