> وزارت کشور
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.moi.ir
عنوان فارسى وزارت کشور
توضيحات در این سایت با اطلاییه هاو دستور العملها و بخشنامه هاو قوانین و مقررات و ستاد انتخابات اشنا می شوید . این سایت دارای بخش اخبار نیز میباشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader