در این سایت با اطلاییه هاو دستور العملها و بخشنامه هاو قوانین و مقررات و ستاد انتخابات اشنا می شوید . این سایت دارای بخش اخبار نیز میباشد.