در این سایت استاندارد های صنعت نفت ایران درج شده است. اطلاعات مربوط به سیاهه و پارا متر های مالی نیز در این سایت ارائه میشودوهمچنین شرکت های تابعه وزارت نفت میتوانند مناقصه ها ومزایده ها ی خود را از طریق این سایت اعلام کنند.<br /> مستمرری بگیران و مقرری بگیران وزارت نفت میتوانید صورتحساب ماهانه خود را در این سایت مشاهده نمائید.