آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.umsha.ac.ir
عنوان انگليسى umsha
عنوان فارسى دانشگاه علوم پزشکی همدان
توضيحات مجتمع آموزشی علوم تندرستی در سال 1354 در مجموعه دانشگاه بوعلی سینا با رشته های پزشکی ، پرستاری و بهداشت شروع بکار کرده و با این امکانات هسته اولیه گروه پزشکی را پایه گذاری نمود. سپس با تصویب لایحه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1365 دانشگاه علوم پزشکی همدان شکل گرفت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader