> دانشگاه علوم پزشکی کردستان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.muk.ac.ir/
معاونت پژوهشی
معاونت آموزشی
مجله علمی دانشگاه
مدیریت غذا و دارو
عنوان انگليسى medical university of kurdistan
عنوان فارسى دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader