شرکت‌ سهـامی‌ بیمه‌ البـرز دراردیبهشت‌ ماه‌ 1336 تشکیل‌ و درتاریخ‌ 5ر2ر1336 ط‌بق‌ مقررات‌ تصویب‌ نامه شماره‌ 25226 مورخ 12ر9‍ر‍1331 از وزارت‌ اقتصاد مجوز تاسیس‌ و شروع‌ بکار دریافت ‌مینماید. تصویب‌ نامه ‌هیئت‌ وزیران‌ دایر بر تاسیس‌ شرکت‌ مزبور در تاریخ 8‍ر‍3ر‍1338 تحت‌ شماره‌ 4180 صادر و شرکت‌ تحت‌ شماره‌ 6796 به‌ ثبت‌ رسیده‌ و شروع‌ بکار میکند. سرمایه ‌شرکت‌ در ابتدای‌ تاسیس‌ 50 میلیون‌ ریال‌ بوده‌ ولی‌ درسال‌ 1336 بواسطه ‌توسعه‌ امور شرکت‌ سرمایه‌ آن‌ به‌ یکصد میلیون‌ ریال‌ افـزایش‌ داده‌ میشـود که‌ 60 درصد آن‌ نقدا\" پرداخت‌ شده‌ و بقیه‌ تعهد شده‌ است‌ . رشته‌های‌ فعالیت‌ بیمه‌ای‌ شرکت‌ عبارتست‌ از بیمه‌ آتشسوزی‌ ، باربری ‌، اتومبیل‌ \" بدنه‌، شخص‌ ثالث‌ ، حوادث‌ ، مازاد مالی‌ و مازاد جانی‌ مسئولیت‌ مدنی \" ، عمر ، حوادث‌ \" اشخاص \" و مهندسی‌ مخصوص‌. در حال حاضر بیمه البرز در راستای برنامه های توسعه و دوران بازسازی ، با 44 شعبه 691 نماینده 199 کارگزار و حدود هزار نفر نیروی انسانی در سراسر کشور به بسط و توسعه فرهنگ و فعالیتهای بیمه‌ای میپردازد.