بانك صنعت و معدن به عنوان یك بانك توسعه ایی یكی از اصلی ترین ابزارها و نهادها به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادی از طریق توسعه صنایع و معادن می باشد و هدف آن به عنوان بنگاهی اقتصادی - به كارگیری قابلیت های عملیات بانكداری - توسعه ایی - سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی كشور، فراهم نمودن بستر مناسب برای حضور و مشاركت بخش غیردولتی با استفاده از كلیه مقدورات از جمله نهادها، فرآیندها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع، معادن فن آوری نوین و خدمات مربوط است.