این انجمن صدای زنان در زمینه‌ی حسابداری محسوب می‌شود. سازمان AWSCPA تنها مرکزی است که خدمات و حمایت‌های خود را منحصراً برای پیشبرد و ارتقاء بانوان حسابدار به کار می‌گیرد. این سایت شما را با تاریخچه و فعالیت‌های این مرکز آشنا کرده و با مراجعه به این سایت اطلاعاتی درباره‌ی اعضای تشکیل‌دهنده‌ی این مرکز و تاریخ برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌‌هایی که توسط این سازمان برگزار می‌شود ، به‌دست‌می‌‌آورید.فرصت‌های شغلی موجود در این زمیـنه ، از طریـق این سایت قابل ملاحظه می‌باشد.