نوبل جایزه بین المللی است که هرساله به موفق ترین افراد در زمینه های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح و دوستی داده می شود.