این دانشگاه اموزش رسمی خود را در سال ۱۳۶۲ آغاز کرد رشته‌های اولیه این دانشگاه بصورت کاردانی یا تکدرس در رشته‌های کشاورزی،شیمی،زبان و ادبیات فارسی بود.