این دانشگاه فعالیت خود را در سال ۱۹۹۰ـ۱۹۹۱با ظرفیت ۵۰ دانشجو در رشته‌ مهندسی مواد اغاز کرد و در حال حاضر دارای رشته‌های تخصصی متالوژی و مواد می‌باشد.