این سایت متعلق به سازمان امنیت و سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشد. این سازمان برنامه‌های آموزشی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد ، شما از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی جلسات علمی این مرکز به دست آورده و در صورت تمایل در کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی آنها شرکت نمایید. این سایت گزارش‌های سالانه و چگونگی عضویت و همکاری با این مرکز را در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید به مقالات و مطالب علمی موجود در این زمینه دسترسی پیدا کنید.