> نرم افزارBastard
آفتاب
نشانى اينترنتى http://bastard.sourceforge.net
عنوان فارسى نرم افزارBastard
توضيحات این سایت شما را با محیط Bastard آشنا می‌کند. محیط Bastard یک محیط مناسب برای جداسازی می‌باشد. این نرم‌افزاررامی‌توانیدبر‌روی‌Linux وحتیX۸۶ اجرا کنید.از طریق این سایت می‌توانید با چگونگی کارکرد این برنامه آشنا شده و کاربردهای مختلف این نرم‌افزار را مشاهده کنید. ایـن سـایـت علت نام‌گذاری نــــرم‌افزار Bastard را تــوضـیـح ‌می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader