این سایت متعلق به مرکز کامپیوتری پیشرفته‌ی استرالیا است و اطلاعات کاملی درباره‌ی مرکز APAC در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید اطلاعاتی در درباره‌ی برنامه‌های آموزشی ، پروژه‌های علمی و منابع اطلاع رسانی این مرکز به دست آورید. از طریق این سایت با شبکه‌ی مهندسی کامپیوتر این مرکز آشنا می‌شوید و اطلاعاتی در مورد بهترین سیستم‌های کامپیوتری به دست خواهید آورد و با اعضای تشکیل دهنده‌ی این مرکز و فعالیت‌های آنها نیز آشنا شده و به سایر لینک‌های مفید در این زمینه متصل می‌شوید.