باتوجه به مأموریت و وظایف محوله به وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری در قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی تجدیدساختار وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری و نگرش نظام مند این لایحه برای انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و فنّاوری کشور و تعیین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزهٔ تحقیقات و فنّاوری توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری ، حمایت های برنامه ریزی ، ساخت آفرینی و بسترسازی در سطح معاونت فنّاوری و انجام حمایت های ملی از ایجاد فنّاوری (تحقیق و توسعه‌)در سطح سازمانی ، سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران به عنوان نهاد حمایتی برای عملیاتی کردن سیاست ها و برنامه ها در زمینه ایجاد فنّاوری در سطح ملی انتخاب گردید .