این سایت امکان دسترسی آسان و سریع در زمینه‌ی کمک هزینه‌ها و بورسیه‌های تحصیلی را به دانشجویان خواهد داد. در واقع تصمیم‌گیری برای ادامه‌ی تحصیل پس از مقطع دبیرستان ، یکی از مهم‌ترین تصمیمات متحده‌ در طول تحصیل افراد می‌باشد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و صحیح است. نه تنها فرد باید دانشگاه مورد نظر خود را بیابد بلکه باید در خصوص چگونگی پرداخت هزینه‌ها و مخارج مربوطه نیز تصمیماتی اخذ نماید . این سایت به منظور ساده و موثر نمودن برنامه‌ریزی افراد در زمینه‌ی تحصیل و کمک هزینه‌های تحصیلی طراحی شده و کار دانشجویان را آسان‌تر می‌سازد.