این سایت به ارائه‌ی منابع اطلاعاتی کامل برای بازیکنان تنیس می‌پردازد. امروزه به‌دلیل وجود تیم‌ها و رشته‌های مختلف تنیس ، اغلب بازیکنان در انتخاب تیم و رشته‌ی تنیس مورد نظر خود دچار تردید می‌شوند. این بازیکنان دوراه بیشتر ندارند ، یکی اینکه همه‌ی رشته‌های مختلف تنیس را امتحان کرده و یکی را انتخاب نمایند و دیگر اینکه به سایت مؤسسه‌ی مذکور مراجعه کنند. این سایت اطلاعات کافی در خصوص این رشته به کاربران ارائه می‌نماید.