این سایت متعلق به یک مؤسسه‌ی فرهنگی هنری ، امریکایی می‌باشد که در سال ۱۹۹۳تأسیس گردیده است هدف اصلی این مؤسسه سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی به دانشجویان ممتازی است که نیازمند کمک هستند.